Một số biểu mẫu nghiệp vụ công tác tổ chức Đoàn

Đăng lúc: Thứ ba - 18/12/2012 03:35 - Người đăng bài viết: administrator
CÁC BIỂU MẪU NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
Một số biểu mẫu nghiệp vụ công tác tổ chức Đoàn

Một số biểu mẫu nghiệp vụ công tác tổ chức Đoàn

Mẫu Nghị quyết Đại hội Chi đoàn

Ngày ……. tháng …….. năm …………..
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN ……………………….
NHIỆM KỲ ……………. (…………. - ……………)
Đại hội chi đoàn …………… nhiệm kỳ …………(……..-……….) với …. đoàn viên đã diễn ra vào ngày ……….. Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ.
Đại hội đã nghe trình bày báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ ……, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ …….., nội dung phương hướng nhiệm kỳ …….. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội và kết quả biểu quyết;

QUYẾT NGHỊ
1. Thông qua các văn kiện của Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ ………trình đại hội nhiệm kỳ ……. cùng những nội dung đã được biểu quyết bằng phiếu và công bố trước đại hội.
2. Giao cho Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ ……. căn cứ vào kết quả thảo luận, kết quả phiếu biểu quyết đã được công bố, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và Đoàn cấp trên để hoàn chỉnh nội dung văn kiện chính thức của đại hội và ban hành.
3. Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ ……. có trách nhiệm cụ thể hóa nghị quyết đại hội, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất.
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN ……..
NHIỆM KỲ ……. (………-………….)
………………………………………
Mẫu Biên bản phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn
Ngày …….tháng ………..năm …………
BIÊN BẢN
HỌP PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐOÀN VIÊN
VÀ PHÂN LOẠI CHI ĐOÀN
……………. NĂM …………
Vào lúc …………… tại ……………………..
Căn cứ hướng dẫn của Đoàn cấp trên về việc phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn.
Chi đoàn …………… đã tiến hành họp phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn với nội dung và kết quả như sau:
1. Thành phần tham dự:
- Chủ tọa: Đ/c ………………..; Thư ký: Đ/c …………………
- Đoàn viên tham dự: …………… đồng chí / tổng số đoàn viên chi đoàn
2. Phân tích chất lượng đoàn viên:
- Đ/c ……………… đọc tự kiểm và tự nhận loại ……………..
Góp ý của chi đoàn:  + Mạnh:
                                   + Hạn chế:
Biểu quyết phân loại của chi đoàn: …………..
- Đ/c ………….. đọc tự kiểm và tự nhận loại ……………….
Góp ý của chi đoàn: + Mạnh:
                                  + Hạn chế:
Biểu quyết phân loại của chi đoàn: …………………..
3. Phân loại chi đoàn:
- Ban chấp hành chi đoàn đọc bản tự nhận xét mạnh, hạn chế đánh giá theo tiêu chuẩn xếp loại chi đoàn, đề xuất xếp loại.
- Đoàn viên chi đoàn đóng góp bản nhận xét, biểu quyết xếp loại:
Kết quả phân tích chất lượng đoàn viên:
- ………….. đồng chí đạt xuất sắc - tỷ lệ: ………..%
- ……………đồng chí đạt khá - tỷ lệ: …………….%
- …………… đồng chí đạt trung bình - tỷ lệ: …….%
- …………… đồng chí đạt yếu - tỷ lệ: ……………%
- Chi đoàn: …………………
Biên bản kết thúc vào lúc …………….. ngày …………….
                            CHỦ TỌA                                                THƯ KÝ
 
Mẫu Biên bản đại hội chi đoàn
 
Ngày …….. tháng ……năm ……..
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN ……………………
NHIỆM KỲ …….. (……………-…………..)
 
Vào lúc ………… ngày ………………….
Tại …………………………
Chi đoàn ………………… đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ ………… (………..-……….) với nội dung như sau:
1. Thành phần tham dự:
- Lãnh đạo:
- Đoàn viên tham dự: …….. đồng chí / tổng số đoàn viên chi đoàn ………. tỷ lệ %
2. Thành phần điều khiển đại hội:
- Chủ tọa (chủ trì đại hội): Đ/c …………….
- Thư ký đại hội: Đ/c …………………
3. Nội dung văn kiện:
a. Những vấn đề góp ý cho báo cáo hoạt động và báo cáo kiểm điểm:
. Những vấn đề góp ý cho phương hướng hoạt động và chỉ tiêu:
4. Nhân sự:
a. Góp ý cho đề án nhân sự, biểu quyết đề án:
b. Thảo luận danh sách nhân sự:
- Ý kiến đóng góp:
- Ứng cử, đề cử:
- Biểu quyết rút tên khỏi danh sách bầu cử
c. Bầu tổ bẩu cử và tiến hành bầu cử:
d. Công bố kết quả trúng cử gồm các đồng chí với số phiếu: ……….
5. Thông qua Nghị quyết đại hội, biểu quyết Nghị quyết
- Kết quả biểu quyết: ……../ ………. tỷ lệ ……….%
6. Bế mạc Đại hội:
Biên bản đại hội kết thúc vào lúc ……………ngày ………………
          CHỦ TỌA                                                    THƯ KÝ
 


Mẫu Biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành chi đoàn
Ngày …….tháng ……. năm ……..
 
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN ....................
NHIỆM KỲ………(……….-……………)
 
Hôm nay vào lúc …….. giờ ……… phút, ngày …….. tháng …….. năm …….
Tại ……………………………………………

Tổ bầu cử chúng tôi gồm:
1. Đ/c ………………………………………………………….. Tổ trưởng
2. Đ/c ………………………………………………………….. Thành viên
3. Đ/c ………………………………………………………….. Thành viên
Tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban chấp hành………………………… nhiệm kỳ …….. (………….-………)
Số lượng ủy viên Ban chấp hành phải bầu là: ............ đồng chí
Danh sách ứng cử viên là: ............. đồng chí
Tổng số phiếu phát ra:…………… phiếu
Tổng số phiếu thu vào:…………… phiếu
Số phiếu hợp lệ:…………… phiếu
Số phiếu không hợp lệ:…………… phiếu
Kết quả kiểm phiếu đối với từng ứng cử viên như sau:
1. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
2. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
3. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
4. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
5. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
6. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
7. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
(Ghi theo danh sách phiếu bầu)

Căn cứ vào kết quả biểu quyết số lượng ủy viên Ban chấp hành tại đại hội đã thông qua, đối chiếu với nguyên tắc trúng cử theo quy định của điều lệ Đoàn, những đồng chí có tên sau trúng cử vào Ban chấp hành ………….nhiệm kỳ …….. (………..-………) theo thứ tự từ cao xuống thấp là:
1. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
2. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
3. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
Biên bản kết thúc lúc ……….. giờ ………. cùng ngày.

TM. TỔ BẦU CỬ
TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

_______________________
 
 

Giấy bảo đảm của một đoàn viên giới thiệu

GIẤY BẢO ĐẢM GIỚI THIỆU THANH NIÊN VÀO ĐOÀN

Kính gởi: Ban chấp hành chi đoàn …………………….
Tôi là: ………………………………………….
Vào Đoàn ngày: …………………………..
Được sự phân công của chi đoàn, sau một thời gian cùng sinh họat, công tác, tìm hiểu và giúp đỡ, tôi nhận thấy bạn / anh (chị): ……………………… đã thể hiện những ưu, khuyết điểm sau:
- Ưu điểm: ………………………………………
- Khuyết điểm: ………………………………
Đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn, tôi nhận thấy bạn / anh (chị) ………………… xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vậy đề nghị chi đoàn xem xét kết nạp anh (chị) vào Đoàn.
Tôi xin bảo đảm và chịu trách nhiệm trước Đoàn về những lời giới thiệu của mình và hứa sẽ tiếp tục giúp đỡ bạn / anh (chị) nhanh chóng làm quen với công tác của Đoàn, trở thành đoàn viên xuất sắc.
                                                                                         Ký tên

 
 
 
(Giấy giới thiệu của Chi hội, Chi đội đối với Hội viên, Đội viên có thể tham khảo mẫu trên)
Ngày…… tháng………..năm ………
 
BIÊN BẢN HỌP XÉT KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN
Thời gian:......................................
Địa điểm:..........................................
Hiện diện:....................................... ĐV/ tổng số đoàn viên của chi đoàn
Chủ trì: Đ/c.........................................Thư ký
Chi đoàn tiến hành họp xét kết nạp anh (chị)..........................................
Đồng chí giới thiệu là: ……………………….. đã đọc lời giới thiệu và bảo đảm. Chi đoàn thảo luận và nhận thấy: (nêu tóm tắt ý kiến phát biểu của Đoàn viên)
Sau khi thảo luận, chi đoàn đã tiến hành biểu quyết với ……… ý kiến (tỷ lệ ………) đồng ý kết nạp anh (chị) vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

                  THƯ KÝ                                               CHỦ TỌA

 
 
Bản đề nghị kết nạp đoàn viên mới của Ban Chấp hành chi đoàn
Ngày …… tháng …….. năm ………
 
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

Kính gởi: Ban chấp hành Đoàn ………………………………….

Căn cứ lời giới thiệu của đồng chí …………………………. , xét đơn xin gia nhập Đoàn của anh (chị) …………Hội nghị chi đoàn …………………..…………… họp ngày …. tháng …. năm .… có mặt …………. Đoàn viên trên tổng số ………. đoàn viên chi đoàn , đã có ………………………. đồng chí biểu quyết đồng ý kết nạp anh (chị) vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Chi đoàn ………….. sẽ tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ để anh (chị) làm tròn trách nhiệm Đoàn viên và trở thành Đoàn viên xuất sắc. Đề nghị Ban chấp hành Đoàn ………… xem xét ra quyết định chuẩn y kết nạp và trao thẻ Đoàn cho anh (chị) ………………..
                                         TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
                                       BÍ THƯ
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc