Năm thanh niên tình nguyện
Khẩu hiệu nhiệm kỳ 2017-2022
1,