Khẩu hiệu nhiệm kỳ 2017-2022
Địa chỉ: Số 01 Hoàng Như, Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng