Khẩu hiệu nhiệm kỳ 2017-2022
Tài liệu học tập NQ Đại hội XI (giữa)
Địa chỉ: Số 01 Hoàng Như, Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng